ČChMA

Česká christologická a mariologická akademie

Založena v Olomouci L. P. 2009

ČeskyItalsky
Stanovy
Jste 252901. návštěvník od 8. 12. 2009.
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS
Valid RSS
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Stanovy České christologické a mariologické akademie

I. Základní ustanovení

 1. Česká christologická a mariologická akademie (CCMA, dále jen „akademie“) je z hlediska církevního práva soukromé sdružení věřících – katolických i nekatolických křesťanských odborníků v oboru teologie a pastorační činnosti. Z hlediska sekulárního práva není sdružením dle předpisů občanského práva, nýbrž je odborným institutem (organizační jednotkou) Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „CMTF UP“). Akademie není právnickou osobou.
 2. Akademie působí na celém území České republiky.
 3. Sídlo pracovního výboru akademie se nachází v budově CMTF UP v Olomouci, Univerzitní 22.
 4. Akademie je těsně spjata s Katedrou systematické teologie CMTF UP. Akademie může využívat dary, které obdržela CMTF UP na podporu poslání akademie. Akademie sama nemá vlastní movitý ani nemovitý majetek, není způsobilá mít majetková práva a závazky a z činnosti jejího člena či členů nevznikají majetková práva a závazky pro ostatní členy akademie.

II. Předmět činnosti

 1. Poslání akademie spočívá v podpoře rozvoje teologie, zejména christologie a mariologie, a to prostřednictvím komunikace, publikační, překladatelskou a editorskou činností členů, setkáváním členů, pořádáním vědeckých sympozií a kongresů, kontakty a spoluprací s Mezinárodní papežskou mariánskou akademií i s ostatními sesterskými akademiemi po celém světě, které jsou s ní v úzkém spojení, a podporou zvyšování úrovně pastorace, zejména v oblasti mariánské úcty a spirituality.

III. Orgány a jednotlivé složky akademie

 1. Základní činnost akademie se odehrává v rámci jednotlivých odborných sekcí. V okamžiku vzniku akademie zahajuje činnost také Sekce pro dogmatickou a fundamentální teologii. Následně mohou vznikat další odborné sekce, například Sekce pro mariánskou pastoraci. Vznik sekcí závisí na zájmu potenciální členské základny; rozhodnutí o jejich vzniku v rámci akademie vydává pracovní výbor akademie. Každá sekce si volí svého moderátora, který je jejím mluvčím směrem k pracovnímu výboru i směrem k ostatním sekcím.
 2. O koordinaci činnosti, o vzájemnou informovanost a o styky se zahraničními sesterskými akademiemi pečuje pracovní výbor mimo jiné prostřednictvím správy webových stránek akademie.
 3. Pracovní výbor sestává z předsedy, místopředsedy, tajemníka a dalších dvou členů. Pracovní výbor je usnášeníschopný, hlasují-li alespoň tři jeho členové, a rozhoduje prostou většinou hlasů; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 4. Předseda reprezentuje akademii navenek a dbá na správnou funkci pracovního výboru, místopředseda jej v opodstatněných případech zastupuje. Tajemník jim v jejich činnosti pomáhá a má na starosti korespondenci a správu webových stránek akademie.
 5. Akademie přijímá svá rozhodnutí hlasováním pracovního výboru, v případě potřeby po vyslechnutí moderátorů jednotlivých odborných sekcí. Zasedání pracovního výboru se s hlasem poradním mohou vždy účastnit děkan CMTF UP a arcibiskup olomoucký (resp. administrátor arcidiecéze), příp. jimi určení zástupci, kterým bude uděleno slovo, kdykoli o to požádají.
 6. Vzhledem k sepětí akademie s CMTF UP je doporučeníhodné, aby členové pracovního výboru byli vyučujícími CMTF UP.
 7. Do funkcí předsedy a místopředsedy jsou děkanem CMTF UP jmenováni ti, které navrhne členská základna akademie způsobem analogickým k ustanovením č. 19. Tajemníka jmenuje předseda akademie. Zbývající dva členy pracovního výboru jmenuje děkan CMTF UP dle svého volného uvážení.
 8. Funkční období předsedy, místopředsedy, tajemníka, ostatních členů pracovního výboru i moderátora odborné sekce je pětileté. Tyto funkce je možno vykonávat také opakovaně.
 9. Ukončení výkonu funkce je možné také a) odstoupením, které funkcionář předloží děkanovi CMTF UP; b) odvoláním ze strany děkana CMTF, především na žádost arcibiskupa olomouckého (resp. administrátora Arcidiecéze olomoucké); c) zánikem členství v akademii; d) úmrtím.

IV. Členové akademie

 1. Členství v akademii je řádné, mimořádné a čestné. Členství řádné i čestné zakládá právo aktivního hlasu v akademii; pouze řádní členové však mohou zastávat funkce v akademii. Hlasování a volby se řídí příslušnými ustanoveními CIC z r. 1983 s tím, že se mohou konat také dálkovým způsobem s využitím informačních technologií.
 2. Řádným členem akademie může být odborník v oboru katolické teologie, který dosáhl kanonického doktorátu teologie či specializovaného kanonického doktorátu v některé teologické disciplině.
 3. Mimořádným členem může být odborník v oboru katolické teologie, který dosáhl nekanonického doktorátu teologie nebo kanonického licenciátu teologie či specializovaného kanonického licenciátu v některé teologické disciplině. Dále může být mimořádným členem význačný odborník v oboru teologie z jiné křesťanské církve, který dosáhl doktorátu teologie anebo rovnocenného titulu.
 4. V případě vzniku Sekce pro mariánskou pastoraci mohou být čestnými členy této sekce z titulu svého úřadu též příslušní rektoři mariánských poutních svatyní v České republice, pokud o členství písemně projeví zájem, případně z titulu své osoby po dobu výkonu svého úřadu také vyšší představení řeholních institutů, pokud o členství projeví písemně zájem. Pokud je čestný člen zároveň řádným členem akademie, může uplatňovat hlasovací a volební právo jak v sekci, jejímž je řádným členem, tak v sekci, jejímž je čestným členem; v případě hlasování v celé akademii však má pouze jeden hlas.
 5. Proces vyjadřování k přijímání členů se děje v příslušné sekci. Návrh na přijetí nového člena může písemně předložit moderátorovi sekce každý řádný nebo čestný člen akademie. Moderátor sekce seznámí s návrhem všechny členy sekce (zpravidla v interní části webu akademie), aby se mohli vyjádřit v jím určeném termínu, nejméně však ve lhůtě 14 dní od zveřejnění. Moderátor pak seznámí pracovní výbor s výsledkem vyjádření členů sekce. S přihlédnutím k vyjádřením členů sekce a moderátora sekce rozhodne o přijetí člena pracovní výbor. Přijetí člena se zveřejní na webových stránkách akademie.
 6. Členství zaniká smrtí, dále písemně sděleným vystoupením člena, případně v závažných případech také vyloučením člena, o němž rozhoduje pracovní výbor v součinnosti s příslušnou odbornou sekcí, děkanem CMTF a arcibiskupem olomouckým (resp. administrátorem arcidiecéze). Mínění členské základny se v posledně jmenovaném případě vyžádá způsobem popsaným v č. 19. Zánik členství se zveřejní na webových stránkách akademie.

V. Závěrečná a přechodná ustanovení

 1. Akademie se stává církevně uznaným soukromým sdružením věřících poté, co tyto stanovy schválí nejprve děkan CMTF UP v Olomouci a následně Česká biskupská konference. Stejným způsobem jsou schvalovány i změny stanov.
 2. Odborným institutem CMTF UP se akademie stává souhlasem Akademického senátu CMTF UP v souladu se Statutem CMTF UP.
 3. Prvního předsedu, místopředsedu a tajemníka akademie i prvé moderátory odborných sekcí jmenuje děkan CMTF UP po konzultaci se zakládajícími členy při zachování ustanovení č. 12.

Tyto stanovy schválila děkanka CMTF UP dne 31. 7. 2008, č. j. 303/086.

Tyto stanovy vzala na vědomí Česká biskupská konference dne 3. července 2009 – č. j. PZ ČBK 77 – XIII – 5. List ze dne 4. srpna 2009, č. j. 340/2009.


[PDF] Stanovy ČChMA ve formátu PDF

© ČChMA 2009—2023