ČChMA

Česká christologická a mariologická akademie

Založena v Olomouci L. P. 2009

ČeskyItalsky
Dokumenty
Jste 252909. návštěvník od 8. 12. 2009.
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS
Valid RSS
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Dokumenty

Dopis královéhradeckého biskupa Dominika Duky ze dne 18. listopadu 2009

Dopis královéhradeckého biskupa Dominika Duky ze dne 18. listopadu 2009
[PDF] Dopis královéhradeckého biskupa Dominika Duky ze dne 18. listopadu 2009 ve formátu PDF


Dopis ČBK ze dne 4. srpna 2009

Dopis ČBK ze dne 4. srpna 2009
[PDF] Dopis ČBK ze dne 4. srpna 2009 ve formátu PDF


Matka Páně, památka — přítomnost — naděje

Matka Páně, památka — přítomnost — naděje
Dokument Mezinárodní papežské mariánské akademie Matka Páně, památka — přítomnost — naděje. V knize najdete také český překlad apoštolské exhortace papeže Pavla VI. O mariánské úctě Marialis cultus. V roce 2011 vyjde druhé vydání této knihy.


Encyklika Jana Pavla II. Redemptoris Mater

Encyklika Jana Pavla II. Redemptoris Mater
Redemptoris Mater — encyklika Jana Pavla II. o blahoslavené Panně Marii v životě putující církve z 25. března 1987.


Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria

Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria
[PDF] Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria (úvodní studie a překlad: C. V. Pospíšil). Brožura obsahuje apoštolský list Ineffabilis Deus (dogmatická definice Neposkvrněného početí blažené Panny Marie) a apoštolskou konstituci Munificentissimus Deus (o pozdvižení Bohorodičky Panny Marie s tělem i duší do nebeské slávy).


Maria — mateřská tvář Boha

Maria — mateřská tvář Boha Tato kniha je výsledkem mnohaletého vnitřního zápolení o vpravdě teologické uchopení mariologie. Byla sepsána v první řadě pro křesťany, kteří mají s mariologií a mariánským fenoménem určité problémy, ale pochopitelně nejen pro ně. Autor sděluje velmi stručnou formou své velmi originální a překvapující řešení těch nejzákladnějších mariologických otázek. Je-li Maria mateřskou tváří první osoby Trojice, pak z toho jasně vyplývá, že christologie mariologii nutně potřebuje jako doplněk, který je zase nutný pro naši duchovní vyváženost a docela prostou lidskou normalitu.Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně

Akta ze sympozia, pořádaného Katedrou systematické teologie dne 16. září 2003

Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně

[PDF] Mariologie a dogmatická teologie, zejména christologie a trinitologie
Příspěvek Prof. Dr. Ctirada Václava Pospíšila OFM, Th.D.

[PDF] Panna Maria v intelektuální a duchovní formaci
Okružní list Kongregace pro katolickou výchovu La seconda assemblea diecézním ordinářům, rektorům seminářů a vedoucím teologických fakult o „Panně Marii v intelektuální aduchovní formaci“, jedn. č. 1305/87, 25. 3. 1988: OR 2. 6. 1988. Přeloženo podle znění v EV 11, č. 284—324. Originální znění v italském jazyce.

[PDF] Obsah sborníkuInstrukce o historické pravdivosti evangelií.

Tato instrukce Papežské biblické komise vyšla v době 2. vatikánského koncilu. Ačkoli se nejedná o koncilní dokument, většinou se vydává jako příloha dokumentů 2. vatikánského koncilu. Zpřístupňujeme český překlad profesora J. Merella také proto, že poselství tohoto dokumentu nepozbylo nic ze své aktuálnosti.

[PDF] Instrukce o historické pravdivosti evangelií ve formátu PDF


Communionis notio

List katolickým biskupům o některých aspektech církve pojímané jako communio

1. Pojem communio — společenství (řecky koinónia), kterému již v dokumentech II. vatikánského koncilu je přikládán značný význam, vyjadřuje hluboké jádro tajemství církve a je schopen bezpochyby hrát klíčovou roli v úsilí o obnovu katolické nauky o církvi (ekleziologie). Současnost nám předkládá mimořádně důležitý úkol: prohloubení chápání církve jako společenství. Tím se otvírá širší prostor teologické reflexi tajemství církve, které je ve své podstatě přístupné stále novému a hlubšímu zkoumání. Nyní však se v oblasti nauky o církvi někdy projevují názory, v nichž je pojetí církve jako „tajemství společenství“ chápáno příliš úzce: především proto, že na jedné straně opomíjejí oprávněnou integraci pojetí církve jako společenství s pojetím církve jako Božího lidu a mystického těla Kristova — a na druhé straně nepřikládají náležitou váhu vztahu mezi církví jako společenstvím a církví jako svátostí.

2. Protože různé aspekty církve chápané jako communio mají velký věroučný, pastorační a ekumenický význam, uznala Kongregace pro nauku víry za vhodné tímto prohlášením krátce připomenout a tam, kde je to nutné, také zdůraznit zásadní prvky učení, které musí nutně platit jako nezbytné prvky i v budoucím procesu prohloubeného teologického poznávání.

[PDF] Communionis notio — list katolickým biskupům o některých aspektech církve pojímané jako communio


Paměť a smíření: církev a viny minulosti

Dokument mezinárodní teologické komise

[PDF] Paměť a smíření: církev a viny minulosti — dokument mezinárodní teologické komise


Divinum illud munus

Encyklika papeže Lva XIII. o působení Ducha svatého v církvi a v jednotlivých duších

Divinum illud munus — encyklika papeže Lva XIII. o působení Ducha svatého v církvi a v jednotlivých duších
Encyklika Lva XIII. Divinum illud munus vydaná v r. 1897 se stala významným podnětem k rozvoji pneumatologie ve 20. století. Po více než 400 letech představuje první rozsáhlý dokument západního magisteria o Duchu svatém. Dodnes se na něj odkazují pojednání věnovaná tomuto tématu, encykliku Jana Pavla II. Dominum et vivificantem nevyjímaje. Zatímco encyklika Dominum et vivificantem vychází z janovské teologie a pohybuje se výlučně v oblasti ekonomie spásy, Divinum illud munus vychází z tajemství Trojice a teprve na tomto základě rozvíjí učení o působení Ducha svatého v církvi a v duši křesťana, v duchu teologie sv. Pavla. Obě encykliky se tedy jak tematicky, tak svým pojetím vhodně doplňují.

[PDF] Divinum illud munus — encyklika papeže Lva XIII. o působení Ducha svatého v církvi a v jednotlivých duších


Křesťanství a ostatní náboženství

Dokument mezinárodní teologické komise z roku 1996

Křesťanství a ostatní náboženství — dokument MTK z roku 1996
Záměrem dokumentu Křesťanství a ostatní náboženství je vyložit zásady pro teologické hodnocení různých náboženství z křesťanského hlediska. Dokument postupuje spíše do hloubky než do šířky: mezi klíčová témata patří nezbytnost inkulturace a vytříbené kultury dialogu, univerzální význam Ježíše Krista a Ducha a stálá aktuálnost křesťanské misie; zvlášť důkladně se pojednává o univerzálním spasitelském poslání církve a o mezích náboženského pluralismu. Snad nejpalčivější otázkou je nárok na pravdu jednotlivých náboženství. Dokument tvrdí, že dnešní křesťan se s tímto nárokem a zároveň v úctě k ostatním nábožentvím „musí naučit prožívat určitou formu společenství, jejímž základem je Boží láska k lidem a která se zakládá na Božím respektování lidské svobody“. Pro teology má zase „ohleduplná konfrontace s tímto nárokem hrát centrální roli v každodenní teologické práci (…)“. Celý text je jistě výzvou nejen odborníkům teologům, ale i všem, kdo svou účast na mezináboženském dialogu myslí vážně a upřímně. Úvodní studie C. V. Pospíšila OFM mj. přináší cenné informace o mezinárodní teologické komisi, která dokument připravila, a stručně prezentuje názorové směry, jež jsou v něm zmíněny.

[PDF] Křesťanství a ostatní náboženství — dokument mezinárodní teologické komise z roku 1996


Evangelii nuntiandi

Apoštolská exhortace Pavla VI. Hlásání evangelia z 8. prosince 1975

Evangelii nuntiandi — apoštolská exhortace Pavla VI. z 8. prosince 1975
[PDF] Evangelii nuntiandi — apoštolská exhortace Pavla VI. z 8. prosince 1975


Apologie víry křesťanské

Apologie víry křesťanské
[PDF] Apologie víry křesťanské


Podněty k šestistému výročí upálení mistra Jana Husa

Podněty k šestistému výročí upálení mistra Jana Husa
[PDF] Podněty k šestistému výročí upálení mistra Jana Husa


Zápolení o naději a lidskou důstojnost

Česká katolická teologie 1850—1950 a výzvy přírodních věd v širším světovém kontextu

Zápolení o naději a lidskou důstojnost
V povědomí mnoha odborníků i laiků, věřících i nevěřících panuje přesvědčení, že katolická teologie se k přínosům přírodních věd a zejména k evoluční koncepci vzniku druhů a následně člověka stavěla jednoznačně odmítavě. Řekneme-li, že doposud zatím neexistuje ani jedna kritická studie, která by na rovině dějin teologie mapovala skutečné postoje odrážející se v dílech českých katolických teologů v posledních dvou staletích, zejména v období 1850—1950, pak to mnohé možná překvapí. Tato monografie proto představuje vstup na pole, které je prozatím zcela neprobádané. Ve třech kapitolách se tu prezentují a interpretují díla českých katolických teologů, v nichž se obráží jejich postoj k přínosům moderní astronomie, evoluční koncepce vzniku druhů a teorie evolučního vzniku lidstva. K hlubšímu porozumění výpovědím českých autorů je ovšem třeba zaměřit se také na kontexty, jimiž jsou: dějiny příslušné přírodní vědy na světové i národní úrovni, dějiny katolické teologie v Evropě a USA, dějiny magisteriálních výroků ze strany Říma. Čtenář je tedy uveden do velmi rozsáhlé a metodologicky spletité problematiky. Na základě výpovědi pramenných textů si pak může udělat svůj vlastní obrázek o průběhu tohoto dramatu. Vedle roviny historické a interpretační se autor této knihy nezříká ani roviny systematicko-teologické, protože jaksi samovolně vyplývá najevo, že historie je i v tomto případě učitelkou života, bořitelkou pseudomýtů a režisérkou podivuhodných překvapení.


Křesťan a islám

Křesťan a islám

[PDF] Křesťan a islám

© ČChMA 2009—2023